Men vi sinh có tác dụng gì đối với hệ tiêu hóa của trẻ